Familjen Andreas - Jan Wallerbergs hemsida

Till innehåll

Huvudmeny:

Familjen Andreas

Arkiv

Denna gång om Jeremias bok

Här följer några av de Bibelställen som vi läste och tänkte på.
Kapitlen i Jeremia var: 1:10 Jag sätter dig idag över folk och riken…, 6:10 Herrens ord har blivit till smälek bland dem. 8:6 ..ingen enda finnes, som ångrar sin ondska.., 11 Så säger Herren: Hör och gör det jag säger, så skall ni vara mitt folk jag och jag vara er Gud. 15, 23:1 Ve över de herdar som fördärva och förskingra fåren i min hjord! Säger Herren. 29:7 Sök den stads bästa, dit jag fört er bort i fångenskap och bedjen för dem till Herren; ty då går det den väl, så går det ock eder väl. 31:3 "Ja, med evig kärlek har jag älskat dig; därför låter jag min förbliva över dig" Lukas 1:72, 22:20 "Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som varder utgjutet för eder" Heb. 8, Matt. 16:13,14. Jesaja 53, Ag 8:32


Vid Bibelgenomgången var vi nu framme vid profeten Jesaja, där vi studerade närmare i kapitel 13, 14, 20, 36, 37, 39.
Vi läste också vad som stod i Matt. 18, 11:27-30; 3:17, Luk 4, Matt 17:5; Mika 7:18, Mark 2, Rom 8:32 och Dan 2:12-13, 65:17-19


Ordspråksboken

Efter Psaltaren kommer Ordspråksboken. I Bibel 2000 står det att den innehåller ett antal samlingar med ordspråk som handlar om olika vardagsfrågor.
Boken tillhör Bibelns vishetsföreskrifter. Det mesta som står här tillskrives kung Salomo. Det finns också delar av Ordspråksboken som påminner om Psaltaren.
Ord 1:5 Den vise hör till dem och som ökar sitt vetande och vägleder den kloke.

Kapitel 1 vers 7: Herrens fruktan är begynnelsen till kunskap; vers 23: Vänden om och akten på min tillrättavisning; se, då skall jag låta min ande flöda för eder, jag skall låta eder förnimma mina ord.

Bibelstudium 24/11 om Ordspråksboken
Det blev en hel del undervisning om Fadersrollen och om att inte bryta ett äktenskapslöfte.
Tidigare hade vi gått igenom kapitel 3 och 4 där det bland annat står att vi ska ära Herren med våra ägodelar(3:9).  Sedan kom vi in på Fadersrollen som det står i 4:1, Ef. 6:4; 1:7:
Herrens fruktan är begynnelsen till kunskap; 2:6 Från Herrens mun kommer kunskap och förstånd; 3:3-5 Låt sanning och godhet ej vika ifrån dig, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd

17:1 Bättre är ett torrt brödstycke med ro än ett hus fullt av högtidsmat med kiv. (ps.37:16

16:20 Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den man som förtröstar på Herren

I övrig var vi inne och tittade på Psalm 78, Matt 18:6, Luk 15, Ordspr. 6:20: Min son, bevara din faders bud, och förkasta inte din moders undervisning. ; 5:22, 10:1-13, 12:26, 13:1, 13:17, 14:11, 14:26, 15:3, 16:9, 17:1-2, 17:12, 17:14-15, 24:23-24, Jes 5; Jer 31:34 och Heb 8:12
Om jag nu hörde rätt ytterligare 7 Bibelställen hann vi till vis del med. Summa summarum kan sägas att jag uppfattar läsningarna att få en inblick i Bibelböckerna. Även om flera av oss har för vana att läsa i Bibeln så blir man påmind om det ena efter det andra. 
Bibelstudium om psaltaren 10/11-2015
Psaltaren är Bibelns bön-och psalmbok, står det i Bibel 2000.
Psalm 1 börjar med: Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Ständigt aktuellt.
Många har genom psalmerna uttryckt klagan och smärta men också frid och glädje i olika livssituationer.


Till viss del fick vi en inblick i följande Psaltar-psalmer: 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 63, 142 vers 24. Ps. 78. Romarbrevet 4 vers 7,8, ps. 38, 51, 103, 130. Lukas 24:44. Matteus 4:6. Ps 91:11,12. Mark 1:11, Matt 2:17, ps 2:7 Joh 2:11? Ps 69:10. Matt 13:35 vers 34,35 ps 78:2 Joh 6:30,31 ps 78:24 Matt 21:8,9 Matt 22:41-44 ps 110 Matt 21:49 ps 118:22-24 Joh 13: 18 ps 1:10 Matt 27:46 ps 22 Matt 27:32,33 ps 22:19  Joh 19:38 ps 34:1 ps 16:11  , 14:1 36:2-5 7:4,5 15 24 44 62:11 130 133 107 89:2 och psalm 136

Se Ps 32 och Rom 4:7,8 ; Ps 2:7 Herren sa till mig: ”Du är min son, jag har i dag fött dig". Heb 1:5 Apg 13:33;
Ps 3:9 Hos Herren är frälsningen Jes. 43:11 Jag, jag är Herren, och förutom mig finnes ingen frälsare.Bibelstudium 27/10-15

Job 1:18-22 Herren gav och Herren tog; Job gav sig inte trots allt det som Åklagaren tilläts göra.

Min Gud, varför har du övergivit mig? Job 8:5-7

Lösepenningen har jag fått Job 33:23,24

Jag vet att min förlossare lever Job 19:25

Job 2:9 Hustrun till Job ifrågasätter hans ostrafflighet och menar att det är dags för honom att dö nu.

Job 3:1 Job förstår inte varför han föddes; Johannes 10:38,29 Jesus säger: Jag giver dem evigt liv - vi får inte glömma det. Vad ska vi göra när vi eller andra lider?

Vi ska dela deras sorg och trösta dem och be till Herren 2 Kor 1:3-5 den tröst vi får delar vi med oss; Vi ska komma ihåg att döden är ingen vän.
Döden i sig själv är en ond makt, Den kommer från synden. 1 Kor 15:26;  Job 4: 1-14. I vers 7 säger vännen Elifas, tänk efter: när hände det att en oskyldig fick förgås?
Och var skedde det att de redliga måste gå under?

Vers 6 Elifas undran; 5:25; Job svarar i 7:16 Mina dagar är fåfänglighet och verserna 20,21 varför vill du icke förlåta mig. Jesus skulle en gång säga:

Job 13:20; 14:1-10. Vi får inte göra som dessa gjorde, ge ett enkelt bandage på ett djupt sår. Vad än såret består av, lidande, sorg eller vad det nu är. Lidandet är ett verktyg från Gud att stärka vår tro. Rom 8:28; Job 15:2.. Job svarar i kapitel 16:2,3; 19:18; 20:27; 1 Tim 2:5 Jesus  Kristus är vår återlösare.
Matteus 7:24 Den som bygger på klippan Kristus; Job 22:5-9,21-28; 23:3-5, 13,14; 26:8-10: Herren vill ditt bästa.

Job 27:6 vid min rättfärdighet håller jag fast, säger Job; 31:35-40 Ack att någon ville höra mig. Job 32:1-4; 38 Herrens svar; 37:14; 33:23,24 Lösepenningen har jag fått, säger Gud.
Job 38 Herren svarar.  36:15 Hur Herren använder sig av lidande. 36:24; 40:10, 20 detta kan vara en bild på djävulen. Jesaja 27:1; Psaltaren 74:14
På korset skedde detta, Job 42 svarar Herren och förstår nu bättre meningen i det han varit med om. Så länge lidandet pågår kan det vara svårt att förstå m


Bibelstudium 20/10-15 som är en kort uppfattning om vad som sades.

Jobs bok. En jobbig bok, en svår bok. Många använder denna bok som en upplysningsbok. Men detta är ingen upplysningsbok, det är Guds ord till frälsning. Här finns olikheter Satan och vännerna. Som inledning läsning 1:9, 2:3. Satan fokuserar på lidande och Gud godkänner det.
I denna bok finns inget om Israels historia, därför är det svårt att veta något om författaren och när det skedde. Man tror att händelsen kan vara från patriarkernas tid. Job 42:16 där det står att Job blev ytterligare 140 år. 1 Mos 33:19, Job 42:11; 1:21; 2:9,10; 19:25-27 ord som ibland används vid begravningar. Luther sa att Jobs bok skrevs för vår skull. Hes 14:14-20 i nivå med Noa och Daniel. Jakob 5:11. Om lidande: 1 Kor 10:13; 2 Kor 12:7. Vi har fördelen i jämförelse med Job att Jesus har utfört sitt verk. Rom 8:28 svårt att ta till sig. Vi har alla ett sår vi bär med oss. Men detta är inget för världen eftersom att detta är det samma som svaghet.  Vi ska dock inte sträva efter svaghet. Rom 5:3,4 jag gläds mitt i våra lidande.  Heb 13:5 Herren ska inte överge oss. Job 1:6,7 Varifrån kommer du. Judas vers 6.
Sedan om de goda änglarna i Heb 1:14 Jesus kom för att frälsa människor. Job pekar framåt mot en frälsare. Job 19: 25-27, de dödas uppståndelse. Vi ska få en perfekt kropp. Vi bekänner varje söndag om kroppens uppståndelse. 1 Kor 15. Job 19:25-27. Boken börjar med en inledning därefter en ganska lång dialog mellan vänner och andra. Avslutas med en epilog. Job 1 1-5. Vi ska hålla oss till Guds löften. Joh 10:28,29.
Avslutning med bönen: Tack gode Gud vad vi fått höra nu.  Vi förstår inte allt detta med lidande.

Bibelgenomgång 13/10 2015
Bibelstudiet var denna gång från Ester(okänd författare), Men Gud har en plan även här
Efter lite fakta och återblick gick vi mera in i händelsernas centrum med den lyx som präglade kung och drottning. Följande Bibelställen blev lästa: 1:15-22; 2:2-5; 2:6,7; 1 Tim 6:8; Ester 3:19; 2 Kor 7-10; Ester kapitel 3; 3-11; 2 Mos 15,16. Även om detta är tämligen ofullständigt så hoppas jag ändå att det kan vara till hjälp i studierna .
Sök även information i Apokryferna.Bibelgenomgång 6/10 2015
Vi gick igenom Esra 8:1-4; 8:35; 3:12-13; 7:10; 8:2-3; 5:1; 6:18; 7:6,9 Mos. Ester 4:12-17; 9:22-27; 1:1-2; Jer  3:35-40; Nehemja 1:1-3; 6:10-12; 6:15-16

En Guds ordning var att äktenskapet skulle ske inom det judiska folket . Nehemja tar sig Jerusalem för att bygga upp muren och därmed hjälpa sina bröder som var i nöd.
Hur gör vi idag för människor som lider nöd? De fanns de som ville ta livet av Nehemja som vi kan läsa om Nehemja 6:10-12.
Varje dag behöver vi ordet och studera skriften.
Det judiska folket återvände från fångenskapen. Efter sina bestämda släkter drog de upp från Babel. Detta skedde under konung Artasastas regering.
När de så hade återkommit till sitt land offrade de där till Herren. Folkets glädje var stor när de kom till Guds hus. Var och en av folket hade sina uppgifter.
Nehemja 11:3: Och folket väldignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem.  Varje söndag  välsignar vi och blir välsignade i vår kyrka och vi kommer frivilligt.


Bibelstudier hos familjen Andreas Johansson 8/9 2015
                         
Jag var inte med på Bibelstudiet i går 29/09 men blev informerad om att det var en genomgång i Esra och Hesekiel.
I Bibel 2000 står det: Esraboken behandlar tiden närmast efter den babyloniska fångenskapen och återuppbyggandet av Jerusalem, vilket också är uppfyllelsen av Guds löften genom profeterna.
Esra 1:1 För att Herrens ord från Jeremias mun skulle fullbordas, uppväckte Herren den persiske konungens ande att åt himmelens Gud bygga ett hus i Jerusalem. När Jesus en gång red in i Jerusalem och rensade templet sade han: Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönehus, men ni gör det till en rövarkula, Matt. 21:13.
Esra 3:11 Under lovsång och tacksägelse prisade de Herren. Många jublade och ropade ut sin glädjeför full hals. Men glädjen förbyts snart i oenighet enligt kapitel 4.
Kapitel 7 om den skriftlärde Esra som var mycket kunnig i Moses lag. Herren min Gud höll sin hand över mig och gav mig mod (vers 28).
Kapitel 9, Esras botbön

Om boken Hesekiel finns att läsa att den har sin bakgrund i judarnas fångenskap i Babylon där profeten får sin kallelse.
Kapitel 2:7 Israeliterna kommer inte att vilja lyssna på dig, de vill ju inte lyssna på mig.
Vad vill Gud säga mig genom det jag kan se och höra genom Bibeln?

Här återger jag något av det som blev sagt med hänvisning till:
Första Krönikeboken 3:19-24,
de som utgick från Davids stam.

Andra Krönikeboken 36:22, vid en bestämd tidpunkt uppväckte Herren den Persiske konungen Kores´
ande att bygga ett hus i Jerusalem
.

Första Krönikeboken 22:9-10 och 28:20 Och David sa till sin son Salomo: Var frimodig och oförfärad och gå till verket.
Herren min Gud skall vara med dig till dess Herrens hus har blivit fullbordat.

Se också Första Krönikeboken 29 verserna 11,16 och 17 när det gäller människors vilja till att bygga på Guds hus.
I dag bygger vi vidare på huset kyrka och församling.

Andra Krönikeboken 16:9 Herren bistå dem som med sina hjärtan hängiva sig åt honom.
Vi läste också i Romarbrevet 4:16 Om allas vår fader Abraham och hans tro.

Matt. 5:10-12 vad som kan vänta den som vill följa Herren Jesus.

Första Krön. 5:25 om olydnad;

Matt. 6:26 om att inte göra sig bekymmer

Liturgin och en ordning som funnits sedan länge är igenkännande av många församlingar i världen.
Gudstjänstordningen med bön, lovsång och tack till Jesus ger trygghet till såväl barn som gamla.
        Här blir vi bjudna på kaffe, the och bakelser(otroligt gott)             En bild till innan studierna tog vid

Här återger jag huvuddragen av det sagda

Denna gång gick vi i stora drag igenom 1 Konungaboken 12

Efter Kung Salomo´s död blev hans son Rehabeam kung. Det som kännetecknade nästan alla kungar var deras olydnad mot Gud på ett eller flera sätt. Jerobeam kom tillbaka från Egypten till Israels hela församling och sa till Rehabeam: "Din fader gjorde vårt ok för svårt; men lätta nu du det svåra arbete och tunga ok som din fader lade på oss, så vilja vi tjäna dig." Konungen rådfrågade såväl gamla som unga. De gamla gick på den mjuka linjen medan de unga gav råd om hårdare tag.
I enlighet med Herrens ord blev det de ungas råd. För att förstå detta måste man gå tillbaka till tidigare händelser i Israels historia. Rehabeam var nu kung över nordriket Juda. Israel i söder avföll från Davids hus(Jesus är från Davids hus). I vers 19: och har varit skilt därifrån ända till denna dag.
Jerobeam gjordes sedan till kung över hela Israel. Rehabeam var beredd att gå i strid med Jerobeam. Men gudsmannen sa genom Herren till Juda konung att de icke skulle strida mot sina bröder Israels barn. Jerobeam kände sig dock hotad och gjorde två kalvar av guld som fick tjäna som Israels Gud. Vidare gjordes allehanda folk, som inte var av Levi stam, till präster. Allt detta var en orsak till synd och olydnad.

I studien nämndes också om när och hur länge de olika kungarna regerade.  Jag vet inte om detta som hittades på webben stämmer
http://www.logosmappen.net/undervisning/bibelstudier/kroniker/judkung.pdf

Vi samtalade lite om de äldres erfarenheter och gick vidare med Kapitel 14, 15 och deras regeringstider.

Andreas tog fram lite statistik om hur vi följer i våra föråldras fotspår.

Därefter läste vi om Elia och änkan med sin son i kapitel 17.

Bibelstudier hos familjen Andreas Johansson 15/9 2015                          
                                  Tidigare inlägg finns under
Arkiv Familjen Andreas

                     Först lite bilder innan undervisningen

        Kerstin, Cruselius och Erik

Här har vi en annorlunda kung, som har något i kikarn än de vi snart skall läsa om


I huvuddrag har vi de senaste veckorna gått igenom Domarboken, Rut och Samuelsböckerna och till viss del kungaböckerna.
Hela den här perioden präglas av krig och osämja, med något få undantag, annars gjorde de styrande vad ont var i Herrens ögon.

Det vi sedan tittade lite närmare på, var Bibelställen som 1 Konungaboken 20 och 21:27-29, där Herren svarar dem som ödmjukar sig inför honom.
Kapitel 22 och profeten Mikas profetia över Israels kung.

Läsningen fortsatte med 2 Konungabok 1:1-9; 15-16. Vi gjorde också inblickar i Första Krönikerboken 5:25-26 och följderna av att de var otrogna mot Herren.

Vi avslutade studerandet genom att blicka fram mot Jesus och konstaterade att han, Jesus Kristus, är konungarnas Konung och
vägleder sina förkunnare enligt vad som står i 1 Tim 3:1; 2 Korr 5:9-14

Vi avslutade Bibelstudiet med tack och lovsång.
Klicka här för att lyssna                                 Hemma hos familjen Andreas Johansson
                     och Bibelstudier
                             Cruselius, här ungefär 2 månader


                    Här sitter från vänster Deminta, Silvinus och Rubine       

 

I enlighet till "Introduktion till Bibelns böcker" handlade Bibelstudiet denna gång om Josua och något om Domarboken. Här finns en del löften och glädje men också mycket krig, elände och olydnad. Vi pratade något om övergången över Jordan och de 12 stenarna "som finns kvar än idag" Bibelstudierna hade också hänvisningar till nya testamentet. Handlingen gick vidare med Jerikos murar, olydnad och senare Herrens befallning till Josua att fördela landet.
Efter Josuas död frågade Israels barn Herren och sade: "Vem bland oss skall först draga upp mot kananéerna och strida mot dem?" Herren sa: "Juda skall göra det; se, jag har givit landet i hans hand."
En återkommande mening i Domarboken är: Men Israels barn gjorde åter vad ont var i Herrens ögon.

Genomgång av Bibeln under Andreas ledning. Denna gång gick vi i stora drag igenom första och andra Samuelsböckerna.

Först ett par bilder innan själva studierna började

Vi fortsatte studierna ned 1 Samuelsboken 8:5-9 och hänvisades till bland annat till Jeremia 15 och Romarbrevet

Höga Visan handlade Bibelstudiet om i går 15/12 -15.                             

Höga Visan eller Sångernas sång

I Bibel 2000 står det att HÖGA VISAN tillhör Gamla testamentets poetiska skrifter. Primärt en lovsång till kärleken mellan man och kvinna. I alla tider har tolkningen av HÖGA VISAN vållat diskussion.
(Just nu hörde jag, på radion, säga:
Hade vi inte haft dansen, sången och glädjen – hade vi inte överlevt.
Det är kanske därför SÅNGERNAS SÅNG finns i Bibeln? )

Bland det första som sades i inledningen till Bibelstudiet var betydelsen av det sexuella. Men att det också finns en andlig dimension i Höga Visan.
Texter vi läste var:
1 Mos 2:20-25 Namngivning och att inte mannen behöver vara ensam
Mark 12:24-25 Inga giftermål i himlen
Rom 13:9-10 Kärleken är lagens uppfyllelse
Jes 62:5 Såsom en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall Gud fröjda sig över dig.
Ef 5:25 Männen uppmanas att älska sina hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne.
Upp 21:22, 21:9 Lammets hustru
Hv 3:7; 4:10; 8:6-7
1Kor 6:18 Flyn otukten
1 Kung 11:3-4 När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar
Joh 3:1; 8:11 Jesus sa: Icke heller jag dömer dig

Höga Visan 1:13 Min vän är för mig ett myrragöme. Se Matt. 2:11.
vers 12: Medan konungen håller sin fest, sprider min nardus sin doft

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny